రేపటికి కరిగే కల

భోరున ఏడుస్తాడతడు…. భగవంతుని తిడతాడతడు …. వెర్రివాడు…

వియోగం సముద్రమైతే అందులోనుండి
విషాదం హఠాత్తుగా విరుచుకుపడె ఒక పెద్ద ఉప్పెన అల –
మనిషిని దిగులనే ఉప్పటి కన్నీళ్లలో ముంచి చంపినంత పని చేస్తుంది…

అతనొక పిచ్చివాడు…
నీవెవక్కడున్నావో తెలియక తహతహలాడే వెర్రివాడు…

ప్రతిపగలూ — నీ జ్ఞాపకం –
అది అతనిని నిలువునా ముంచెత్తే ఒక గొప్ప విషాదం.

ప్రతిరాత్రీ  అతను నిద్రపోవాలని తహతహలాడతాడు…
ఎందుకంటే –
 “ఒక అందమైన తెల్లటి పావురంలా –
అతని కలల పొదరింటిలో నీ జ్ఞాపకం దూరుతుందేమోనని అతనికి ఒక పిచ్చి ఆశ…..”

ప్రతిరాత్రీ,
తన మనసుకు మాయల మాటలు చెబుతూ,
’కలలోనైనా’ కనీసం నిను కలవచ్చని ఊహించే
అతడు నిజంగా ఒక పిచ్చివాడు….

ఊహించుకో అతడిని…
ప్రతిరాత్రీ –
నిదురపోలేమంటూ ఎర్రగా మారి ఎదిరించే
తన కళ్లకు –
రెప్పల దుప్పట్లు కప్పి వెర్రి జోలపాడుతూంటాడు….

పాపం… అప్పుడప్పుడూ –
భగవంతుడు విధించిన శిక్షకుమల్లే –
అతనిలోని వివేకం నిద్రలేస్తుంది!
రేపటికి ఇది కరిగే కలేకదా అని గుర్తుచేసి అతడిని ఏడిపిస్తుంది.

భోరున ఏడుస్తాడతడు…. భగవంతుని తిడతాడతడు …. వెర్రివాడు…


-మాధవ తురుమెళ్ల
——— ***** ————