మనిషి మనిషి కన్నీటిలొ వెదకని అర్ధం
దూరమయ్యి పోతోందిర  జీవిత పరమార్ధం

అనుక్షణం అవేదన అంతరంగ క్షోభతో
ఆకలితో మగ్గుతూ చూరుకింద ముడుచుకుని
వాననీరు తాగుతూ కడుపాకలి తీర్చుకుంటు
ఎవరు నన్ను కాపాడే దెవరు నన్ను అనుకుంటూ
వాడు కార్చె కన్నీటిలొ ఉన్నది ఒక అర్ధం
తెలుసుకొంటే దొరుకును నీ జీవన పరమార్ధం.

ఏడుసముద్రాల వెనుక దాగిన ఆ నీరే
జీవనదుల సుడుల వెనుక పరుగు రూపు నీరే
నీటి బ్రతుకు నీదిరా నింగి నేల వేరురా
పరతత్వం తెలుసుకొని కన్నీటిని తుడవరా

మనిషి మనిషి కన్నీటిలొ వెదకని అర్ధం
దూరమయ్యి పోతోందిర  జీవిత పరమార్ధం

రచన: మాధవ తురుమెళ్ల 16-5-2011