చిటారుకొమ్మపై నిలబడి అంతాబాగుందని అనుకోకు
అరాచకత్వం పిడుగుపడితే కిందపడితే 
వెన్ను విరిగే ఫెళఫెళా శబ్దం నీదే! – మాధవ తురుమెళ్ల