భారతమాత చీరచెంగుని మళ్లీ బాంబులతో పేల్చే ఆకతాయితనం
ఏ మతానికీ చెందని తీవ్రవాదుల పిచ్చితనం
బాంబులతో భగ్గుమన్న ముంబయిలో
మరొకసారి ఆవిరయిన అమాయకపు జీవితాలు
ఎప్పటికి కలుగుతుంది భారతమాతకు ఈ ఈవ్‍టీజింగ్ నుండి విముక్తి!