Archive for సుభాషితం

Saturday, May 17th, 2014 @ 7:06AM

PRAYERS OF OUR HINDU ANCESTORS [RAIN GOD]

Our ancestors ardently prayed to nature when they were frightened. I thought giving these prayer text to Rain God with their meanings and references would be useful to the believing minds. Even today – these prayers are chanted regularly by traditional Brahmins as a part of their sandhya ritual. I…

Posted by
Posted under: సుభాషితం
View
Saturday, May 17th, 2014 @ 4:10AM

ధీరుల ప్రవర్తన – Nature of Brave People

निन्दन्ति नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यधॆष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरॆव न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पथं न धीराः॥ अस्मिन् सुभाषितॆ सुभाषित कारः धीराणान् व्यवहारान् वर्णितवान् अस्ति। धीराः सर्वदा अपि न्यायॆण मार्गॆण ऎव चलन्ति। तॆषां व्यवहारं द्रुष्ट्वा कॆचन निन्दन्तु। अथवा अन्यॆ कॆचन श्लाघनं वा कुर्वन्तु। तथा अपि तॆ…

Posted by
Posted under: సుభాషితం
View
Saturday, May 17th, 2014 @ 4:09AM

నిజమైన జ్ఞానం లక్షణం – True Knowledge

यदा किंचिज्ञॊहं गज इव मदांधः समभवम् तदा सर्वज्ञॊस्मीत्यबव दव लिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशा दवगतम् तदा मूर्खॆस्मीति ज्वर इव मदॊमॆ व्यपगतः॥ -भर्त्रुहरि ऎषः स्लॊकः भर्त्रुहरॆः अत्यन्तम् प्रसिद्ध्ः अस्ति। ऎतस्मिन् सुभाषितॆ विद्यायाः परिणामः यदि ऎकः किंचित् जानाति तस्त्य कदम् मदः भवति इति। यदा सः किन्तिच् पूर्णति ऎव ज्ञानम्…

Posted by
Posted under: సుభాషితం
View
Saturday, May 17th, 2014 @ 4:09AM

సజ్జనుల స్వభావం – Nature of good people

ॐ क्षारं जलम् वारिरुचं पिबंति तधॆव कृत्वां मधुरं वमन्ति। संतस्तथा दुर्जन दुर्वचांसि पीत्वाच सूक्तानि समुद्गिरन्ति॥ अस्य सुभाषितॆ सज्जनानां स्वभावः वर्णितः अस्ति। समुद्रस्य जलं लवणं अस्ति। तत् पातुं कष्टं भवति। तथा अपि मॆघाः तत् जलं पिबंति। परंतु जनॆभ्यः वॄष्टिरूपॆण मधुरं जलमॆव वितरंति। ऎवमॆव सत्पुरुषाः दुर्जनानां दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि दुर्वचनानि न वदंति…

Posted by
Posted under: సుభాషితం
View
Saturday, May 17th, 2014 @ 4:06AM

మంచివారితో స్నేహం – Friendship with good people

दूरी करॊति दुरितम् विमली करॊति चॆतश्चिरन्तनमघं चुलिकी करॊति । भूतॆषु किन्च करुणां बहुली करॊति सत्संगतिः क‍थय किं न करॊति ॥ लॊकॆ सर्वॆषाः स्नॆहिताः भवंति ऎव । किंतु सर्वॆपि उत्तमाः न भवंति । तथा अपि उत्तमानां ऎव सहवासः करणीयः इति वदन् सुभाषितकारः अय्स कारणानि वदति ।  सज्जनानाम् सहवासॆन  दॊषाः गछंति ।…

Posted by
Posted under: సుభాషితం
View
Saturday, May 17th, 2014 @ 4:06AM

విగతభీః

చిన్నప్పుడు రేపల్లెలో పెనుమూడి వద్ద ప్రతిరోజూ కృష్ణానదిలో ఈతకొట్టడానికి స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లేవాడిని.  ఒక్కోసారి ఒంటరిగా వెళ్లేవాడిని.  నేను గజఈతగాడినని చెప్పుకోనుగానీ ఫర్లేదు బాగానే ఈదగలను.  రేపల్లెవైపు ఒడ్డున చాలా ఎక్కువమంది స్నానాలు చేస్తుండేవారు. అందుకని నేను  ఈదుకొని కృష్ణానది అటువైపున మధ్యల్లో ఉన్న ఇసుకలంకలవద్ద స్నానం చేయడానికి వెళ్లేవాడిని.  ఆ ఇసుకతిన్నెలమీదే కూర్చుని నా జపధ్యానాలు చేసుకునేవాడిని.  ఒకసారి కృష్ణమ్మ మంచి వరదలో ఉంది.  నేను మామూలుగా ఈదుకొని…

Posted by
Posted under: సుభాషితం
View