Archive for ఆధ్యాత్మికం

Thursday, June 5th, 2014 @ 3:23PM

జ్యోతిషం నిజమా అబద్ధమా! నా అభిప్రాయం… [వ్యాసం]

జ్యోతిషం నిజమా అబద్ధమా!  నా అభిప్రాయం… [వ్యాసం] ఎప్పట్నించో జ్యోతిషంపై నా అభిప్రాయాన్ని అనేకులు మిత్రులు అడుగుతున్నారు… ఇవాళ ఎందుకో మిత్రులు విప్రవరేణ్యులు విభాతమిత్ర వారి ముఖపుస్తక లఘువ్యాసం చూసిన తర్వాత నా మనసులోని మాటలు రాయాలని ఆ పరమాత్మ ప్రేరేపణ… అస్తు! జ్యోతిషం నిజమూ అబద్ధమూ రెండూనూ…. దీనిని కొంచెం లోతుగా అర్ధంచేసుకోవాలి. జ్యోతిషం మీ పూర్వజన్మను చూస్తుంది. అలాగే మీరు పుట్టినప్పటి గ్రహగతులనుబట్టి మీ భవిష్యత్తును సూచిస్తుంది….

Wednesday, March 12th, 2014 @ 5:01PM

SIVALINGA AS PER PURE VEDIC UNDERSTANDING and TRUTH ABOUT GUDIMALLAM LINGAM

SIVALINGA AS PER PURE VEDIC UNDERSTANDING and TRUTH ABOUT GUDIMALLAM LINGAM Article by Madhava Turumella London, UK 13/03/2014 [Please kindly quote my name in case you share this anywhere as the original author of this article. -Madhava Turumella]  All rights reserved. Sivalinga is interpreted by the so called modern day…

Sunday, March 2nd, 2014 @ 11:59AM

Hindu thought for meditation – with chanting

“Message from the Upanishads” This is my favourite and helps me to meditate… పరాన్చిఖాని వ్యతృణత్ స్వయంభూః తస్మాత్ పరాన్పశ్యతి నాన్తరాత్మన్ |కశ్చిద్ధీరాః ప్రత్యగాత్మానమైక్షత్ ఆవృత్త చక్షుః అమృతత్వమిఛ్ఛన్ ||परान्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परान्पश्यति नान्तरात्मन् ।कश्चिद्धीराः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिछ्छन् ॥parAnciKAni vyatRuNat svayaMBUH tasmAt parAnpaSyati nAntarAtman |kaSciddhIrAH pratyagAtmAnamaikShat AvRutta cakShuH amRutatvamiCCan || The original Creator…

Monday, February 3rd, 2014 @ 1:49PM

సుభాషితం: దైవఘటన

పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధ మే ! సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్||అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ ! వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ !! శరీరవాజ్మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః ! న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః !! భగవద్గీత 18: 13,14,15 అర్జునా ! సర్వకర్మలసిద్ధికి ఐదు కారణములున్నాయంటూ కర్మలను అంతముచేయు ఉపాయాలని తెలుపే సాంఖ్యశాస్త్రంలో…

Tuesday, January 21st, 2014 @ 11:23AM

చదువుకున్నవాడికంటే చాకలివాడు ఎలా నయం? – కధ!

చదువుకున్నవాడికంటే చాకలివాడు ఎలా నయం? – కధ! ఒకసారి ఒక గ్రామంలో పండితులు, తర్కశాస్త్రజ్ఞులు, మీమాంసకులు ఇలా అందరూ కలిసి ఓ ఇంటి అరుగుమీద సభ జరుపుకుంటున్నారు. అటుజరిగి ఇటుజరిగి వాళ్ల చర్చ ‘వైకుంఠం ఎక్కడ ఎంతదూరంలో ఉండి ఉంటుంది?‘ అనే విషయంవైపు జరిగింది. ఒక పండితుడేమో వైకుంఠం కొన్నివేలకోట్ల ఖగోళాలకు అవతల నిజంగా ఉన్న ఒక పాలసముద్రంలో ఉన్నదన్నాడు, తార్కికుడేమో అలాగాదు చంద్రుడు లక్ష్మీదేవితోపాటే పుట్టాడు ఆయనని మనం రోజూ…

Monday, December 30th, 2013 @ 10:08AM

నా ఆలోచన: Ego (ahankar) అహంకారం

ఎడారిలో చిక్కుకున్నవాడు తన ఒంటెను వదిలిపెట్టెయ్యడమంత తెలివితక్కువ పని ఇంకొకటి లేదు. అలాగే సంసారం అనే ఎడారిలో చిక్కుకున్నవాడు తన ఆసరాగా ఉన్న అహంకారం అనే ఒంటెను, అసలు అది ఎందుకుంది, జీవితంలో దాని అవసరం ఏంటి అనేది తెలుసుకోకుండా వదలడం మంచిదిగాదు. అహంకారం అనేది చాలా అవసరం. అది భగవంతుని అష్టప్రకృతిలలో ఒకటి. నిజానికి నాకు అనిపించేదేంటంటే భారతవేదాంతంలో ‘అహంకారం‘ అనే పదం చాలా అపార్ధం చేసుకోబడింది. ‘నీకు…