సీతాకోకచిలుకలు కొల్లలు కొల్లలుగా
చెట్టుచెట్టుకూతిరుగుతూ ఆటలాడుతున్న బడిపిల్లలు.
ఆ పక్కనే మురికిగుంటపక్కన
ముడుచుకుపోయి కూర్చున్న ఒక ముసలి
అతడిని కర్కశంగా వదిలేసిన బిడ్డ…..
పిల్లలు పెద్దలౌతారు
కానీ –
రివర్స్ మెటమార్ఫిసిస్ లో  గొంగళి పురుగులవుతారా?!

-మాధవ తురుమెళ్ల